Amaç ve Prensipler
Derneğin amacı:

Mesleki birlik ve dayanışmayı, yeni bilişimcilerin yetişmesi için, bilgi ve birikim paylaşımını sağlamak, sağlıklı ve seviyeli bilişim kültürünü oluşturmak, sektör üzerinde sosyal sorumluluk projeleri üstlenerek ülkemiz için katma değer oluşturmak için; bilişim sektörü ile ilgili her türlü çalışma ve düzenlemenin toplumsal ve sektörel gelişmeye katkı sağlayacak biçimde çağdaş boyutlarda gerçekleşmesini temin etmek amacıyla kurulmuştur.

Tüm faaliyetlerini; mesleki disipline, iş ahlakına, toplumun manevi değerlerine, hak ve adalete uygun, ilkeli ve erdemli bir duruş içerisinde yerine getirir.

Dernek Tarafından Sürdürülecek Çalışma Konuları, Biçimleri ve Prensipleri:

 • Bilişimcileri bir araya toplamak, mesleki gelişim ve dayanışmalarını sağlamak
 • Sektörün gelişmesi için üyelerin ve sektör çalışanlarının eğitilmesi, yenilikler konusunda bilgilendirilmesi için eğitim ve seminer faaliyetlerinde bulunmak
 • Sektöre kalifiye eleman yetiştirilmesi ve sektör çalışanlarının kalitesinin artırılması için gerekli faaliyetlerde bulunmak
 • Bilişim sektöründeki insan gücünün verimlilik ve etkinliğini arttırmak, insana yapılan yatırımları desteklemek
 • Bilişimle ilgili standartlar, terminoloji, eğitim, yasal düzenlemeler, çalışma koşulları gibi konularda yol göstermek ve destek vermek
 • Siber güvenlik alanında seminer, konferans ve eğitimler düzenlemek, sistem analizleri yapmak
 • Güvenli yazılım ve donanım alanında güncel tehditlere göre bilişim sektörünü bilgilendirmek ve çözüm sunmak
 • Bilişim konusunda bilimsel araştırma ve geliştirme çalışmaları ile donanım ve yazılım üretimini desteklemek, rekabet edebilecek ürünlerdeki kalitenin gelişmesini gözetmek
 • Donanım, yazılım, iletişim ve çoklu ortam konularında dünya ile bütünleşmenin sağlanmasında yardımcı olmak
 • Bilişimle ilgili toplumsal sorunlara çözüm önerileri geliştirmek.
 • "Bilişim Toplumu" olma yönündeki bilincin ülke genelinde artmasını sağlamak
 • Bilişim konusunda kamusal yararı önde tutan politika ve kararların oluşmasını sağlamak
 • Bilişim sektörü içerisinde eşgüdümün sağlanmasına katkıda bulunmak
 • Ülkemizde bilişim ve ilgili teknolojilerin ve bilgisayar kullanımının verimli bir biçimde artması, gelişmesi ve çağdaş boyutlarda tutulmasına yardımcı olmak
 • Teknik ve bilimsel danışmanlık olanağı sağlamak, raporlar hazırlamak veya hazırlattırmak, bilgi alış verişi ve işbirliği olanakları yaratmak
 • Bilgi, bilgi işlem, bilgi sistemi, bilgi iletişimi ve benzeri ilgili konulardaki yöntem ve tekniklerin tanıtılmasına yardımcı olmak
 • Bilişim ve ilgili konularda dünyada yaşanan gelişmeleri izlemek ve ülkemize aktarılmasına yardımcı olmak
 • Bilişimle ilgili her türlü uygulama ve yasal düzenlemeler konusunda görüş ve önerilerini ilgililerin dikkatine sunmak, plan ve politikalar oluşmasına katkı sağlamak
 • Derneğin çalışma alanlarını ilgilendiren mevzuatın geliştirilmesi için öneriler hazırlamak, bu önerileri ilgili kurum ve kuruluşlara iletmek, görüşmeler yapmak, gelişmeleri kamuoyuna yansıtmak
 • Üyelerin, derneğin amacına yönelik bilgi ve becerilerini, beşeri münasebetlerini artırmak, devam ettirmek ve geliştirmek amacıyla konferans, sempozyum, panel, seminer, yemekli toplantı, konser, tiyatro, sergi, spor müsabakaları, yarışmalar, geziler, fuarlar, vb. her tür etkinliği düzenlemek, lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak, animasyon, gösteri ve tiyatro grupları, çocuk, genç ve yetişkin kulüpleri kurmak
 • Çalışma konu ve amaçlarını gerçekleştirmek için federasyonlar kurmak veya kurulu bir veya birkaç federasyona katılmak; bu kurum ve kuruluşlar arasında maddi ve manevi yönden dayanışmayı artırmak için dayanışma fonu, araştırma ve bilgi kurulları, platformlar oluşturmak ve bu gibi her tür işbirliğinde bulunmak
 • Tüzük amacını gerçekleştirmek için derneklere tanınan tüm haklardan faydalanmak
 • Faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak ve bunların sonuçlarını yayınlamak
 • Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak
 • Anketler, kamuoyu araştırmaları yapmak
 • Çalışmalarını duyurmak ve toplumun bilgilendirilme hakkını kullanmasına yönelik olarak amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ve bilgilendirici bültenleri çıkarmak, televizyon ve radyo programları yapmak ve bu gibi her tür yayın aracını kullanmak
 • WEB Sayfaları, internet portalı kurmak, işletmek, internet üzerinden amaçları ile ilgili online(çevrimiçi) eğitim hizmetleri sunmak, iletişim merkezleri kurmak
 • Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her tür teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek
 • Geniş anlamda bilişim ile ilgili bilimsel çalışma ve araştırmalar yapmak, toplantılar düzenlemek ya da bunların yapılmasını desteklemek, koordine etmek, yönetmek, edindiği bilgi ve deneyimleri paylaşmak, yaymak
 • Faaliyet alanına yönelik ve genel amaçlı kütüphane oluşturmak ve gerek üyelerin gerek hedef kitlenin kullanımına sunmak, bilimsel araştırma ve gelişmeleri takip etmek ve alanındaki yenilikleri üyelere ve hedef kitleye duyurmak
 • Bilişim konusunda danışmanlık hizmeti vermek, hedef kitleye yönelik paket seminer programları düzenlemek, ve yerinde eğitim takviye ve destek çalışmaları yapmak
 • Özel Eğitim Kanunlarına uygun ve mevzuata uygun özel eğitim kurumları açmak, işletmek amacıyla, arazi ve arsa satın almak, imar planına uygun olarak bu arsa ve arazi üzerinde okulöncesi eğitim, ilköğretim, enstitü, kurs, dershane, ilmî araştırma-geliştirme merkezleri, özel lojmanlar ve öğrenci yurtları kurmak, bu kurumların işletilmesini doğrudan veya dolaylı olarak üstlenmek, kiralamak ve bunlara her türlü aynî ve nakdî yardımda bulunmak
 • İhtiyaç sahibi Türk ve yabancı uyruklu öğrencilere yurt içi ve yurt dışı her türlü eğitim ve öğretim yardımı yapmak
 • Her tür okul giriş sınavına hazırlık için dershaneler ve kurslar açmak, her düzeyde eğitim amaçlı yayın, araç ve gereç üretmek, pazarlamak, satmak, dernek amacı doğrultusunda kazancı kullanmak
 • Okulöncesi dönemden başlayarak tüm çocuklara, gençlere, anne-babalara, eğitimcilere, eğitimci adaylarına, eğitim kurumu yönetici ve uzmanlarına yönelik bilişim hizmetleri sunmak, bilişim eğitimi için materyaller hazırlamak
 • Bilişimli ilgili, kültür, basın-yayın, tanıtım çalışmaları yapmak ve benzeri etkinliklerde bulunmak, fuar, sergi vb. organizasyonlar düzenlemek
 • Çocuk bilgisayar ve sanat merkezleri kurmak, bunların şubelerini açmak, bilgisayar destekli eğitim faaliyetlerinde bulunmak, gerekli yasal izinleri almak şartıyla her nevi kurslar vermek, düzenlemek, kısa ve uzun süreli kurslar açmak, okullar açmak, çocuklara sağlıklı bilişim kültürü kazındırmak için faaliyetlerde bulunmak, bunlarla ilgili gezi, piknik, yaz kampları ve yaz okulları düzenlemek, izci grupları oluşturmak, izci kampları düzenlemek
 • Amacın gerçekleştirilmesi için gönüllü ve ücretli eleman istihdam etmek ve yönetim kurulu kararıyla ücretli elemanların sosyal hak ve güvencelerini temin etmek
 • Gerekli izinler alınmak suretiyle yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak, yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek
 • Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadî, ticarî ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek
 • Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır-taşınmaz malları satın almak, satmak, kiralamak, taşınmazlar üzerinde aynî hak tesis etmek, her çeşit menkul mal ve değerleri alıp satmak ve üzerlerinde her çeşit tasarrufta bulunmak, gerekli her tür inşaatı yapmak, yaptırmak, tesisler kurmak
 • Uluslar arası faaliyette bulunmak, yurt içi ve yurt dışındaki dernek veya diğer kuruluşlara üye olmak, ilgili mevzuata uygun olarak kamu kurum, kuruluşları ve üniversiteler ile proje bazında ortak çalışmalar yapmak ve yardımlaşmak
 • Dernek üyelerinin ulusal ve uluslar arası düzeyde ağlara katılımlarını ve yeni ağlar oluşturmalarını desteklemek
 • Derneğin amacını gerçekleştirmek için benzer amaçlı derneklerden, işçi ve işveren sendikalarından ve meslekî kuruluşlardan maddî yardım almak ve adı geçen kurumlara maddî yardımda bulunmak
 • Yardım Toplama Kanunu, ilgili diğer mevzuat ve bu tüzük hükümlerine uygun olarak yardım ve bağış toplamak; şartlı ve şartsız vasiyetleri kabul etmek

Üye kuruluşlara geniş bir network sunmak ve yerli teknoloji eko sistemini geliştirmek için fırsatlar oluşturuyoruz.

Sizde aramıza katılarak bu fırsatları değerlendirebilirsiniz.