Üyelik Koşulları
Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri   

Asil Üyelik:

Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek kişi derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

Asil üye olmak isteyenler, biri kurucu veya yönetim kurulu üyesi olmak üzere iki üye tarafından yazılı olarak tanıtılıp önerilmek koşuluyla, doldurulacak üyelik başvuru formu ile dernek merkezine başvururlar.

Asil üyelik için başvuruların durumu, yönetim kurulu tarafından, derneğin amaç ve ilkelerini gerçekleştirmesine yaptıkları veya yapabilecekleri katkılar açısından değerlendirilmek sureti ile 30  GÜN içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

Kurumsal Üyelik:

Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her tüzel kişi / kurum bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

Fahri Üyelik:


Dernek amaç ve ilkelerine önemli bir ölçüde katkı sağlayamasa bile, dernek içinde bulunma arzusu taşıyanlara, derneğin asil üyesi olmayan ancak derneğin amacına yönelik çalışmalara katkıda bulunmak isteyen kişilere yönetim kurulu kararı ile fahri üyelik verilebilir. Fahri üyeler, genel kurul toplantılarına katılabilirler ancak organlara seçilemez ve oy kullanamazlar.

Derneğe, derneğin amaç ve ilkelerini gerçekleştirmesine uzun süre ve önemli katkıda bulunanlara yönetim kurulu kararı ile onur belgesi verilebilir. Fahri üyeler ve onur belgesi verilenler için ayrı bir üyelik defteri tutulur.

Dernek asil üyeleri ve fahri üyeleri kendi aralarında eşit haklara sahiptirler. Sadece asil üyeler, oy kullanma, seçme ve seçilme hakkında sahiptirler. Her üye oyunu bizzat kullanır. Üyeler kendileriyle ilgili konularda oylamalara katılamazlar.

Tüm üyeler, yasa ve tüzük hükümlerine, yetkili kurul kararlarına uymak, yönetim kurulunca verilecek görevleri yerine getirmek, aidatını zamanında ödemek, derneğin amaç ve ilkelerine uygun davranmak, bu amaç ve ilkelerin gerçekleşmesini zorlaştırıcı tavır ve davranışlardan kaçınmak, dernek tüzel kişiliğinin saygınlığını korumaya ve artırmaya özen göstermekle yükümlüdür.

Onursal Üyelik ve Onursal Başkanlık:


Derneğin amacına uygun çalışmalara herhangi bir yoldan katkıda bulunan ve derneğe üyeliği ile onur verebilecek nitelikteki şahsiyetlere dernekçe verilen payedir. Yönetim Kumlu karan ile verilen onursal üyelik ve başkanlık payeleri Genel Kurul’un bilgisine arz olunur. Onur üyeleri aidat ödemezler, Genel Kurul’a davet edilirler; burada söz hakkına sahiptirler, ancak oy kullanamazlar. Onursal başkan veya onursal üye dernek üyesi olduğu takdirde üyelik yükümlülüklerini haizdir.

Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

Üyelikten Çıkma

Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Üyelikten Çıkarılma


Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.

1.    Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
2.    Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
3.    Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını 30 gün içinde ödememek,
4.    Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.
5.    Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.
Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

Üye kuruluşlara geniş bir network sunmak ve yerli teknoloji eko sistemini geliştirmek için fırsatlar oluşturuyoruz.

Sizde aramıza katılarak bu fırsatları değerlendirebilirsiniz.